בדיקת שמאות מקרקעין והערכות שווי שוק

בדיקת שמאות מקרקעים נערכת ע"י שמאי מקרקעין מקצועי המתמחה בענף. חוות הדעת של השמאי קבילה בבתי המשפט וברשויות שונות. במהלך הבדיקה מעריך שמאי המקרקעין את שווי הנכס ומספק חוות דעת מקצועית לירידת או עליית הערך בהתאם לממצאים המתגלים בבדיקתו. לבדיקת השמאי חשיבות גבוהה לפני קניית נכס והערכת השמאי חשובה לעניין היטל השבחה ולקביעת ערך הנכס במידה ומתגלה שוני בין מאפייני נכס החדש או יד 2 לפני קנייה לתוכנית האדריכלית.

המקצוע מוסדר בחוק שמאי מקרקעין משנת 2001 ולבדיקת שמאות על ידי שמאי המקרקעין שימושים למטרות מגוונות כגון:

  • הערכת שווי נכסי נדל"ן בבעלות חברה הכלולים בדוחות כספיים
  • חוות דעת מקצועית המוזמנת לרוב על ידי בנקים כנגד מתן אשראי בנקאי
  • חוות דעת לפני משכנתא/הלוואה בה הכנס משמש כבטוחה
  • הערכה מקצועית להשפעת תב"ע
  • קביעת תשלומי איזון בתוכניות איחוד/חלוקת מגרשים

בדיקת שמאות מקרקעים נערכת ע"י שמאי מקרקעין מקצועי המתמחה בענף. חוות הדעת של השמאי קבילה בבתי המשפט וברשויות שונות. במהלך הבדיקה מעריך שמאי המקרקעין את שווי הנכס ומספק חוות דעת מקצועית לירידת או עליית הערך בהתאם לממצאים המתגלים בבדיקתו. לבדיקת השמאי חשיבות גבוהה לפני קניית נכס והערכת השמאי חשובה לעניין היטל השבחה ולקביעת ערך הנכס במידה ומתגלה שוני בין מאפייני נכס החדש או יד 2 לפני קנייה לתוכנית האדריכלית.